Omzetbelasting voor Nederlandse ondernemers

Bild des Benutzers Finanzamt
Gespeichert von Finanzamt am 6. Mai 2016
30. Mai 2018

Kleve - Omzetbelasting voor Nederlandse ondernemers

1 - Hoe kan ik mij bij de Belastingdienst als Nederlandse ondernemer laten registreren?

U moet zich bij de Belastingdienst als Nederlandse ondernemer voor de heffing van omzetbelasting laten registreren. Dien alstublieft een verzoek in bij de Belastingkantoor Kleve.

Wij verzoeken u de volgende documenten in te dienen:

 • Vragenlijst voor de fiscale behandeling:
  Eenmanszaken (natuurlijke personen) moeten het ingevulde formulier "Vragenlijst voor de fiscale behandeling / oprichting van een handels-, zelfstandig- (vrij beroep) of land- en bosbouwbedrijf" invullen.
 • Vennootschappen (B.V., N.V., V.O.F., C.V.) moeten het ingevulde formulier "Vragenlijst voor de fiscale behandeling van een naar buitenlands recht opgerichte vennootschap" en het "Inlegblad bij de vragen volgens regels 16 en 17" invullen.
  U kunt gebruik maken van de formulieren en een invulinstructie in PDF-formaat:
  (FsEKapGAus2012.pdf)
  (inlegbladFsEKapGAus_FAKleve.pdf)
  (invulinstructie-deutsch.pdf)
  (invulinstructie-nederlands.pdf)

  Het formulier "Vragenlijst voor de fiscale behandeling van een naar buitenlands recht opgerichte vennootschap" (Fragebogen zur steuerlichen Erfassung einer nach ausländischem Recht gegründeten Körperschaft) kunt u ook invullen en vervolgens downloaden op www.formulare-bfinv.de bij formulierencentrum/belastingformulieren/vragenlijsten voor de fiscale behandeling (Formularcenter/Steuerformulare/Fragebögen zur steuerlichen Erfassung),

 • deelt U alstublieft Uw Nederlandse BTW-Identificatienummer mee,
 • Uittreksel uit het Nederlandse Handelsregister (Kamer van Koophandel) voor de te registreren onderneming en voor de aandeelhouders van de vennootschap,
 • Organigram = grafische weergave van de organisatorische opbouw van de totale ondernemingsgroep.

Aanwijzing voor ondernemers die omzet realiseren uit de verhuur en verpachting van grondbezit

Over de verhuur en verpachting van binnenlands grondbezit wordt altijd winstbelasting geheven. Bevoegd voor de aanslag van inkomsten- of vennootschapsbelasting is het belastingkantoor, in wiens rayon zich het meest waardevolle deel van het vermogen bevindt.

Om afwijkende bevoegdheden voor de heffing van omzet- en winstbelasting te vermijden, is thans bepaald dat het belastingkantoor dat bevoegd is voor de heffing van winstbelasting ook bevoegd is voor de heffing van omzetbelasting.
Extra administratieve inspanningen als gevolg van de bevoegdheid van twee belastingkantoren wordt hierdoor zowel voor de ondernemer als voor de belastingdienst vermeden.

De bovengenoemde documenten kunt u indienen bij het belastingkantoor Kleve. Daar vindt dan de voorselectie plaats, waarna de stukken onmiddellijk worden doorgestuurd naar het belastingkantoor dat bevoegd is om winstbelasting te heffen. Het belastingnummer wordt dan per omgaande door dit belastingkantoor toegewezen.

Indien u voor de heffing van omzetbelasting niet van deje deze vereenvoudigingsregeling gebruik wilt maken, dient u zich te wenden tot het belastingkantor Kleve.

2 - Hoe kan ik een aanvraag om restitutie van de Duitse omzetbelasting (voorbelasting) indienen?

U bent als Nederlandse ondernemer in Duitsland werkzaam. Er zijn kosten met Duitse omzetbelasting ontstaan. Uw onderneming heeft echter geen omzetten in Duitsland gerealiseerd of slechts omzetten gerealiseerd waarvoor degene aan wie de dienst wordt verleend belasting verschuldigd is. Verdere informatie over de vergoeding van de duitse btw kunt U vinden bij het duitse Bundeszentralamt für Steuern in Schwedt. (BZST: www.bzst.de Menüpunkt "Steuern International/Vorsteuervergütung"). De aanvraag voor vergoeding van de duitse btw dient U via het internet bij de belastingdienst (www.belastingdienst.nl / "Zakelijk ›Btw ›Zakendoen met het buitenland ›Btw terugvragen uit andere EU-landen") te doen.

 • U bent als Nederlandse ondernemer in Duitsland werkzaam. Er zijn kosten met Duitse omzetbelasting ontstaan. Uw onderneming heeft bijvoorbeeld goederen in Duitsland geleverd of diensten voor particulieren in Duitsland verricht. Hieronder vallen geen goederenleveringen vanuit Nederland aan Duitse ondernemers met een Duits identificatienummer, die vanuit Nederlands standpunt een in Nederland belastingvrije intracommunautaire levering zijn. U moet bij de Belastingdienst de registratie als ondernemer (zie punt 1) en de toewijzing van een belastingnummer aanvragen.
3 - Wat verstaat men onder het begrip "overbrengen" van ingevoerde goederen naar het bedrijf in Nederland?

U heeft als Nederlandse ondernemer goederen naar Duitsland ingevoerd en Duitse omzetbelasting bij invoer betaald. Na de invoer werden de goederen naar het bedrijf in Nederland overgebracht. Volgens § 3 lid 8 UStG (Duitse Wet op de omzetbelasting) geldt de levering die op de invoer volgt als zijnde in Duitsland uitgevoerd. Het overbrengen van de goederen naar Nederland geldt als een fictieve intracommunautaire levering, die in Duitsland onder de voorwaarden van § 6 a Duitse Wet op de omzetbelasting (UStG) vrij van belasting is. De fictieve intracommunautaire levering moet op een aangiftebiljet worden vermeld. De wet wil daarmee een registratie van bepaalde goederenbewegingen over een EU-grens verzekeren, die niet op een leveringsprocedure tegen betaling berusten.

Het betreft het ondernemingsinterne overbrengen van goederen vanuit Duitsland naar een andere EU-staat, voorzover het overbrengen niet alleen tijdelijk is. Bij het ondernemingsinterne overbrengen komen objecten zonder transactie waarvoor moet worden betaald in een andere EU-staat. De goederen blijven in het bezit van de ondernemer. Als berekeningsgrondslag voor deze fictieve omzetten moet de netto inkoopsprijs worden vastgesteld. In de andere EU-staat moet een overeenkomstige belastingheffing op verkrijging worden toegepast. Er wordt gewezen op paragraaf 1a.2. van de richtlijnen voor de omzetbelasting (UStAE). Paragraaf 14a.1. UStAE vraagt in die gevallen als concreet bewijs om een zogenaamde pro-forma factuur waarin de volgende gegevens moeten staan:

 • de hoeveelheid en de in de handel gebruikelijke aanduiding van de objecten,

 • de berekeningsgrondslag,

 • het Duitse en buitenlandse identificatienummer van de onderneming.

Bij de Belastingdienst moet u de registratie als ondernemer (zie punt 1) en de toewijzing van een belastingnummer en een Duits identificatienummer (zie punt 5) aanvragen.

Bovendien moet u voor de controle van het intracommunautaire handelsverkeer bij het Bundeszentralamt für Steuern in Schwedt maandelijks de "samenvattende aangifte" indienen.

4 - Waarop moet worden gelet wanneer bij de inkoop van goederen Duitse omzetbelasting aan u in rekening werd gebracht en u de goederen na de koop naar het bedrijf in Nederland overbrengt?

U heeft als Nederlandse ondernemer goederen in Duitsland ingekocht. Uw leverancier heeft u Duitse omzetbelasting in rekening gebracht. U heeft de goederen niet direct in Duitsland doorverkocht, maar naar het bedrijf in Nederland overgebracht. Het overbrengen van de goederen naar Nederland geldt als een fictieve intracommunautaire levering, die in Duitsland onder de voorwaarden van § 6 a Duitse Wet op de omzetbelasting (UStG) vrij van belasting is. De fictieve intracommunautaire levering moet op een belastingaangifte worden vermeld. De wet wil daarmee een registratie van bepaalde goederenbewegingen over een EU-grens verzekeren, die niet op een leveringsprocedure tegen betaling berusten.

Allereerst wordt gecontroleerd of de levering moet worden behandeld als een belastingvrije intracommunautaire levering. Van een intracommunautaire levering is sprake, wanneer bij aanvang van de levering van goederen reeds vaststaat dat de goederen naar Nederland worden vervoerd. In dat geval moet u de leverancier uw Nederlandse BTW-identificatienummer verstrekken en de Gelangensbestätigung [ontvangstbevestiging van de afnemer] in de zin van § 17a UStDV overhandigen. De leverancier moet de levering dan als belastingvrije intracommunautaire levering behandelen en de factuur corrigeren. Vergoeding van de voorbelasting van de gefactureerde BTW is niet mogelijk.

Van een belastingvrije intracommunautaire levering is echter geen sprake wanneer de goederen pas op een later moment naar Nederland worden overgebracht. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de goederen eerst aan een binnenlands magazijn worden geleverd of wanneer een geplande wederverkoop van de goederen in Duitsland niet heeft plaatsgevonden. In dit geval verricht uw leverancier een belastingplichtige binnenlandse levering. De berekende Duitse omzetbelasting kunt u als voorbelasting aftrekken. Daarnaast moet u het overbrengen van de goederen verklaren.

Het betreft het ondernemingsinterne overbrengen van goederen vanuit Duitsland naar een andere EU-staat, voorzover het overbrengen niet alleen tijdelijk is. Bij het ondernemingsinterne overbrengen komen objecten zonder transactie waarvoor moet worden betaald in een andere EU-staat. De goederen blijven in het bezit van de ondernemer. Als grondslag voor deze fictieve omzetten moet de netto inkoopsprijs worden bepaald. In de andere EU-staat moet een overeenkomstige belastingheffing op verkrijging worden toegepast. Er wordt gewezen op paragraaf 1a.2. van de Duitse richtlijnen voor de omzetbelasting (UStAE).

Paragraaf 14a.1. lid 3 UstAE vraagt in die gevallen als concreet bewijs om een zogenaamde pro-forma factuur waarin de volgende gegevens moeten staan:

 • de hoeveelheid en de in de handel gebruikelijke aanduiding van de objecten,

 • de berekeningsgrondslag,

 • het Duitse en buitenlandse identificatienummer van de onderneming.

Bij de Belastingdienst moet u de registratie als ondernemer (zie punt 1) en de toewijzing van een belastingnummer en een Duits identificatienummer (zie punt 5) aanvragen.

Bovendien moet u voor de controle van het  intracommunautaire handelsverkeer bij het Bundeszentralamt für Steuern in Schwedt maandelijks de "samenvattende aangifte" indienen.

5 - Hoe kan ik een Duits BTW-identificatienummer aanvragen?

Als Nederlandse ondernemer hebt u een Duits identificatienummer nodig. Anders dan in Nederland is het BTW-identificatienummer in Duitsland niet hetzelfde als het belastingnummer dat u van de Belastingdienst ontvangt. Een identificatienummer wordt alleen verstrekt wanneer u in Duitsland als ondernemer bent geregistreerd en dus over een belastingnummer bij de Belastingdienst beschikt. Het Bundeszentralamt für Steuern (Federale Dienst voor Financiën) is bevoegd het identificatienummer te verstrekken.

Het verzoek om toewijzing van een BTW-identificatienummer kan ook in het kader van de fiscale registratie bij het belastingkantoor Kleve worden ingediend (zie punt 1 / formulier voor de fiscale behandeling).

6 - Hoe zou een voor de voorlopige aangifte van de omzetbelasting door Nederlandse ondernemers in te dienen specificatiestaat van omzetten of voorbelastingen eruit moeten zien?
7 - Waarop moet worden gelet wanneer u in een tijdvak voor de voorlopige aangifte geen omzetten hebt gerealiseerd?

Als Nederlandse ondernemer realiseert u omzetten in Duitsland en bent u verplicht een voorlopige aangifte voor de omzetbelasting in te dienen. De indiening van voorlopige aangiften voor de omzetbelasting geschiedt maandelijks of per kwartaal. Indiening van een voorlopige aangifte voor de omzetbelasting is ook vereist wanneer u in het betreffende tijdvak geen omzetten in Duitsland hebt gerealiseerd en ook geen voorbelastingen op goedereninkopen zijn betaald of kosten in Duitsland zijn ontstaan. Wij verzoeken u ook voor die tijdvakken een voorlopige aangifte in te dienen. Vul onder omzetten en voorbelastingen telkens het getal 0 in. Door een nihil-aangifte in te dienen, voorkomt u dat u voor dat tijdvak van de voorlopige aangifte een aanmaning ontvangt.

8 - Wat moet ik doen wanneer het Bundeszentralamt für Steuern (Federale Dienst voor Financiën) in Schwedt mijn verzoek om vergoeding van Duitse omzetbelasting heeft afgewezen?

U heeft als Nederlandse onderneming bij het Bundeszentralamt für Steuern (Federale Dienst voor Financiën) in Schwedt een verzoek om vergoeding van de Duitse omzetbelasting ingediend. Het verzoek werd afgewezen. De afwijzing betekent niet dat ook de restitutie van de voorbelastingen wordt afgewezen. De restitutie of verrekening zal door de Belastingdienst worden uitgevoerd, voorzover de voorwaarden voor de algemene heffingsprocedure aanwezig zijn.

U moet zich echter als ondernemer bij de Belastingdienst voor de heffing van omzetbelasting laten registreren en ontvangt om die reden van de Belastingdienst automatisch een brief waarin u wordt verzocht een belastingaangifte en eventueel andere stukken in te dienen.

Mocht deze brief niet binnen 1 maand nadat de vergoeding door het Bundeszentralamt für Steuern (Federale Dienst voor Financiën) is afgewezen zijn ontvangen, dan verzoeken wij u zich tot de Belastingdienst te wenden.

9 - Waarop moet worden gelet wanneer u in Duitsland werk uitvoert of diensten verleent?

U bent een Nederlandse onderneming en voert in Duitsland werk uit (leveringen met montage) en verleent andere diensten (dienstverlening).

Indien de plaats van deze dienstverlening volgens de Wet op de omzetbelasting in Duitsland ligt, valt uw dienstverlening in Duitsland in principe onder de belasting. De voor uw dienstverlening verschuldigde omzetbelasting wordt echter volgens de wet op degene aan wie de dienst wordt verleend (uw opdrachtgever) overgedragen. De belastingschuld wordt echter alleen overgedragen wanneer degene aan wie de dienst wordt verleend een ondernemer of een publiekrechtelijke persoon (bijvoorbeeld steden en gemeenten) is. Op uw factuur mag geen (Duitse) omzetbelasting te zien zijn. Alleen de nettovergoeding wordt in rekening gebracht en door degene aan wie de dienst wordt verleend aan u betaald. Degene aan wie de dienst wordt verleend is verplicht de voor uw dienstverlening ontstane omzetbelasting te berekenen en aan zijn eigen belastingdienst af te dragen. Om die reden dient u op uw factuur duidelijk te wijzen op de plicht de omzetbelasting af te dragen (degene aan wie de dienst wordt verleend is belasting verschuldigd). Indien andere ondernemers u Duitse omzetbelasting in rekening hebben gebracht, kan bij het Bundeszentralamt für Steuern in Schwedt (www.bzst.de -> Steuern International/Vorsteuervergütung) vergoeding van deze omzetbelasting worden aangevraagd (zie punt 2).

Indien u de bovengenoemde diensten aan particulieren verleent, zijn de particulieren niet verplicht de omzetbelasting af te dragen. In die gevallen moet op uw facturen Duitse omzetbelasting zichtbaar zijn en moet u zelf de omzetbelasting bij de Belastingdienst opgeven

10 - Hoe moeten omzetten van postorderverkoop aan particulieren in Duitsland voor de belasting worden opgegeven?

U bent een Nederlandse handelsonderneming en vervoert of verzendt uw goederen vooral aan particulieren in Duitsland. In principe moet voor deze leveringen Nederlandse BTW worden berekend. Wanneer uw netto-omzet aan die personen naar Duitsland in een kalenderjaar echter meer bedraagt dan 100.000 euro wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen de plaats van levering naar Duitsland verplaatst. Zodra het bedrag van 100.000 euro wordt overschreden, moet Duitse omzetbelasting in rekening worden gebracht.

Bij het belastingkantoor Kleve kunt u verzoeken om registratie als ondernemer (zie punt 1) en toewijzing van een belastingnummer.

11 - Omzetbelasting voor Nederlandse touringcar-ondernemers

U hebt een busonderneming en vervoert in Duitsland personen. Diensverlenend vervoer vindt plaats waar dit vervoer tot stand wordt gebracht. Indien het vervoer zich niet alleen tot Duitsland uitstrekt, valt alleen dat deel onder de Duitse Wet op de omzetbelasting (UStG), dat op Duitsland betrekking heeft. De aan belasting onderhevige omzet die op Duitsland betrekking heeft, moet in principe over de totale prijs inclusief alle bijkomende kosten worden berekend. Hiervoor moet de netto vervoersprijs in verhouding tot de lengte van de trajectgedeelten - inclusief de zogenaamde kilometers zonder passagiers - volgens de volgende formule worden verdeeld:

 

(Netto vervoersprijs voor het gehele traject in euro   X   Aantal kilometers van het Duitse trajectgedeelte)
/   kilometers van het totale traject
=   Vergoeding voor het Duitse trajectgedeelte in euro

kilometers zonder passagiers (lege kilometers):
Bedoeld zijn de kilometers die deel uitmaken van de vervoersdienst zonder personen te vervoeren.
De plaats van de vervoersdienst is de plaats waar het vervoer feitelijk plaatsvindt (begin en einde van de bestelde vervoers/transportservice).
De rit/heen- en terugreis van of naar het depot-zonder te vervoeren passagiers-maakt geen deel uit van de vervoersprestatie.
Deze kilometers mogen daarom niet in de berekening (verhouding trajectgedeelte binnen- en buitenland) worden meegenomen ( uitleg in 3b.1.Abs. 6 Nr. 1 S. 4+5 UStAE, Umsatzsteueranwendungserlass).

Tot de netto vervoersprijs behoort niet de omzetbelasting die in Duitsland of in het buitenland moet worden betaald. Het belastingtarief bedraagt in principe 19%. Voor het goedgekeurde geregeld vervoer moet het verlaagde belastingtarief van 7% worden toegepast wanneer het vervoerstraject in Duitsland niet meer dan 50 kilometer bedraagt of binnen een gemeente plaatsvindt. De vergoeding kan ook eenvoudiger uit de bruto vervoersprijs (inclusief de Duitse en Nederlandse omzetbelasting) volgens de volgende formule worden vastgesteld:

 

(Bruto vervoersprijs voor het gehele traject in euro   X   Aantal kilometers van het Duitse trajectgedeelte
/   Aantal kilometers van het totale traject
=   Bruto vergoeding (vergoeding exclusief omzetbelasting) voor   het Duitse trajectgedeelte in euro

 

U moet bij de Belastingdienst registratie als ondernemer en de toewijzing van een belastingnummer aanvragen. Wij verzoeken u tegelijkertijd de volgende vragen te beantwoorden:

 1. Is uw firma reeds bij een Duitse belastingdienst bekend? Zo ja, bij welke belastingdienst en onder welk belastingnummer? In dat geval hoeven de volgende vragen niet te worden beantwoord.

 2. Sinds wanneer vindt vervoer van personen in Duitsland plaats?

 3. Vindt het vervoer plaats via het goedgekeurde geregelde vervoer of pendelvervoer tussen bepaalde vertrek- en eindpunten of uitsluitend incidenteel?

 4. Vindt het incidentele vervoer uitsluitend plaats binnen de EU-landen of wordt ook de grens naar derde staten (landen die niet tot de EU behoren) overschreden? Zo ja, wordt aan de Duitse grens de zogenaamde belasting op goederen/personenvervoer door de douane geheven?

Bovendien moet het voorgedrukte formulier ″USt 1 TU Aangifte betreffende internationaal personenvervoer met autobussen″ en een lijst met ambtelijke nummerplaten van de voertuigen worden ingediend. Dit voorgedrukte formulier is gevoegd bij het "blad over de heffing van omzetbelasting van internationaal personenvervoer over de weg met autobussen die niet in Duitsland zijn toegelaten". U kunt het blad downloaden via www.bundesfinanzministerium.de (->"Service / Publikationen / BMF-Schreiben")

12 - Waarop moet worden gelet wanneer u goederen op markten en openbare wegen in Duitsland verkoopt?

U bent een Nederlandse handelsonderneming en verkoopt uw goederen in Duitsland op markten, openbare wegen of huis aan huis.

U bent verplicht een zogenoemd omzetbelasting-cahier bij te houden en daarin al uw omzet en voorbelastingen te noteren. Bij de uitoefening van de werkzaamheden dient u het omzetbelasting-cahier steeds bij u te hebben. Voordat u met de werkzaamheden begint, moet u bij de Belastingdienst een omzetbelasting-cahier aanvragen. De Belastingdienst bepaalt het tijdstip waarop het omzetbelasting-cahier op z'n laatst ter controle dient te worden overlegd.

Voor de berekening van de omzetbelasting moeten maandelijks of per kwartaal voorlopige aangiften bij de Belastingdienst worden ingediend.

Bij het belastingkantoor Kleve kunt u verzoeken om registratie als ondernemer (zie punt 1.) en toewijzing van een belastingnummer.  

13 - Wat moet u doen wanneer u van de Belastingdienst een aanmaning ontvangt om een aangiftebiljet voor de omzetbelasting (geen voorlopige aangifte van de OB) in te dienen?

U hebt als Nederlandse onderneming van de Belastingdienst een aanmaning ontvangen om een aangiftebiljet voor de omzetbelasting in te dienen.

De aanmaning betreft de indiening van een jaaraangifte van de omzetbelasting. Anders dan in Nederland bestaat in Duitsland naast de plicht een voorlopige aangifte van de omzetbelasting in te dienen ook de plicht een jaaraangifte van de omzetbelasting in te dienen, zelfs wanneer de geldswaarden niet afwijken van die van de voorlopige aangifte. Wij verzoeken u daarom nogmaals de aangifte van de omzetbelasting vóór de genoemde datum bij de Belastingdienst in te dienen.

14 - Informatie van het belastingkantoor Kleef omtrent het elektronische belastingaangifte Elster

Het ElsterOnline-Portaal biedt voor alle belastingplichtigen bijvoorbeld

 • het aangifte van de omzetbelasting (Umsatzsteuer-Voranmeldung),

 • het voortdurende uitstellen van het aangifte van de omzetbelasting (Dauerfristverlängerung),

 • het samenvattende aangifte aan het Bonds-Centralkantoor voor belasting (Zusammenfassende Meldung)

online via het internet uit te vullen en te versturen. Degene die ervan gebruik maakt heeft hiervoor alleen nog maar een browser nodig. Het jaarlijkse download en de installatie van omvangrijke programmas is voor deze vorm van belastingaangifte niet meer nodig.

Jaarlijkse belastingaangifte zoals b.v. het jaarlijkse aangifte van de omzetbelasting is niet mogelijk in het ElsterOnline-Portal. Hiervoor dient U a.u.b. nog steeds gebruik te maken van het programma ElsterFormular.

Het Programma ElsterFormulaar dient voor ieder kalenderjaar opnieuw uit het internet te worden gedownloaded of vanaf de CD opnieuw te worden geïnstalleerd. Een update voor een bepaald kalendeerjaar heeft alleen een betrekking op veranderingen van de programmaversie van dit jaar; een update voor het daarop volgende jaar is niet mogelijk!!

Maar ook  een via het programma ElsterFormulaar gemaakte jaarlijkse belastingaangifte hoeft niet langer via papier te worden afgeleverd indien het jaarlijkse aangifte via autentificatie woord opgestuurd. Deze autentificatie gebeurt via het ElsterOnline-Portaal.

De mogelijkheden van het ElsterOnline-Portaal kunnen ook door firmas en gezelschappen (b.v. een B.V., N.V. of V.O.F.) worden gebruikt.

Voor dat U van ElsterOnline gebruik kunt maken dient U een registratie te maken.

Er bestaan drie verschillende mogelijkheden om te registreren:

 • via het gratis Software-certificaat-ElsterBasis
  U ontvangt aan het einde van het certificatie proces een certificaat via een bestand.

 • via ElsterSpezial met Elster-Stick
  De Elster-Stick is vergelijkbaar met een USB-Memory-Stick. U kunt de Elster-Stick afzonderlijk aankopen.

 • via ElsterPlus
  De autentificeerende zending van Uw informatie gaat met hulp van een signatuurkaart.

Tijdens de registratie van firmas en gezelschappen (b.v. een B.V., N.V. of V.O.F.) dient U een "Nicht – persönliches-Zertifikat (Organisationszertifikat) " te  kiezen. De registratie gebeurt dan in twee verschillende stappen volgens de aanleiding "Schritt 1 und Schritt 2".

Verdere informatie vindt U op de Internetpage www.Elster.de onder ElsterOnline. Daar vindt U ook een korte instructie over de registratie en een Demo-Tour. Van daar komt U ook verder naar het ElsterOnline-Portaal.

Het belastingkantoor Kleef ligt in het deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Weitere

Pressemitteilungen

Weitere

Informationen

Kontakt

KEINE ERGEBNISSE

Verwandte

Inhalte

Verwandte

Themen

Information

Downloads

KEINE ERGEBNISSE

Links

Zum Thema

Information

Karte